کیفری

مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود و براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا قاعده قبح عقاب بلابیان هیچ فردی تا مرتکب جرمی که قابل مجازات است نگردد مورد تعقیب قرار نمیگیرد.
به طور کلی شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی شده و عمل وی طبق قانون جرم تلقی می شود و برای آن در قانون مجازات تعیین گردیده " شکایت کیفری " نامیده می شود.


 مهمترین مباحث مربوط به مشاوره حقوقی در زمینه کیفری شامل:


1.مشاوره حقوقی جعل


2.مشاوره حقوقی سرقت


3.مشاوره حقوقی کلاهبرداری


4.مشاوره حقوقی انتقال مال به غیر


5.مشاوره حقوقی ترک انفاق


6.مشاوره حقوقی روابط نامشروع


7.مشاوره حقوقی خیانت در امانت

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی ضروری

محل سکونت : تهران( شهر ری)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

وحید جوادی رهورد

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

امید جوادی

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

سید علی راستگو املشی

محل سکونت : تهران