گواهی فوت

فوت هر شخص اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود.ضمناً وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال اعلام میشود.

گواهی فوت

سوالات متداول

صدور گواهی فوت کاملا قانونی توسط پزشک دارای مجوز صدور گواهی فوت انجام می شود ، پزشک بعد از بررسی های لازم بعد از احراز علت مرگ، گواهی فوت صادر می کند.

  1. نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است ، با ارائه مدرک شناسایی
  2. ماموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است.
  3. متصدیان گورستانها
  4. مقامات قضایی و نظامی
  5. گروه های امدادی

سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد.