گواهی انحصار وراثت

صدور تصدیقی بر محصور بودن وراثت متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هر یک از ورثه از ما ترک به جای مانده از متوفی به طور مشترک برای وراث است.

انحصار وراثت

سوالات متداول

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) میتوانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.

ابتدا گواهی انحصار وراثت اخذ می شود و سپس وراث برای پرداخت مالیات بر ارث اقدام می نمایند.

  • گواهی فوت
  • شناسنامه متوفی
  • شناسنامه و کارت ملی وراث