کلاهبرداری

کلاهبرداری به طور معمول با حیله و نیرنگ و بکار بردن عناوین متقلبانه اتفاق می افتد که منجر به بردن مال دیگری میشود و باعث ورود ضرر و زیان مالی نسبت به زیان دیده (قربانی) می گردد.

کلاهبرداری

سوالات متداول

مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر ماه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام:هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها،تجارتخانه ها،کارخانه ها،موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به اموری غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض و مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است،محکوم می شود.

یعنی مرتکب علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده در قانون باید مالی را که از فریب خورده گرفته است را به وی پس بدهد.

کلاهبرداری از جرایم مقید بوده به شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص،بردن مال دیگری است.بردن مال دیگری هم مستلزم تحقق دو چیز است:

  • ورود ضرر مالی به قربانی
  • انتفاع مالی کلاهبرداری یا شخص مورد نظر وی