چک

به موجب ماده 310 قانون تجارت “چک نوشته ای  است که به موجب آن صادر کننده وجهی را نزد محال علیه دارد کلاًیا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار نماید.به زبان ساده تر صادرکننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی که نزد بانک دارد را پس بگیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید.

چک

سوالات متداول

در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد.

بله با گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله دادرسی موقوف میشود و از این حیث چک ماهیتی خصوصی دارد.

  • ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه ننماید.
  • ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری نکند

دادگاه محل وقوع بانک محال علیه صلاحیت رسیدگی دارد.

در چک کیفری می توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت نمود صاحب حساب یا همان صادرکننده را نیز به زندان انداخت ولی اگر چک حقوقی باشد فقط میتوان وجه چک را دریافت نمود.