وقف

وقف به معنای هدیه ابدی برای خدمت عمومی یا نگه داشتن اصل چیزی و جاری بودن منفعت آن در جهت خیر و نیکی و رضای خداست و به تعبیر دیگر نگهداشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری به وسیله یکی از عقود; مانند بیع، صلح، هبه، قراردادن منافع آن در جهتی که واقف آن را مشخص کرده است.

وقف

سوالات متداول

وقف دو دسته کلی دارد:

  1. وقف خاص: استفاده کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی اند، مثل وقف چیزی برای امام جماعت، مسجد یا دانشجویان یک دانشگاه.
  2. وقف عام: استفاده کنندگان از آن مال، شخص یا گروه خاصی نیستند، بلکه وقف بر جهت مصلحت عموم، مانند مساجد ، پل ها و کاروانسراها یا بر عنوان عام، مانند فقرا و ایتام است.
  1. مال قابل روئیت و عینی باشد( منافع یا دیون نباشد).
  2. ملک متعلق به وقف کننده باشد.
  3. موقوفه باید دارای منفعت حلال و منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد.

خیر، به طور کلی وقف مکانی برای فروش شراب یا برای استفاده از فرقه های ضاله باطل است.

در صورت داشتن شرایطی می توان مال وقفی را فروخت که عبارتند از:

1.خراب شدن مال موقوفه

2.ترس از خراب شدن مال به گونه ای که امکان باز سازی آن نباشد.

3.اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود.