مهریه

مهریه یا صداق یا کابین به مالی گفته میشود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود. مهریه را میتوان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد. ضمناً مهریه هم در نکاح دائم است هم در نکاح موقت با تفاوتی که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است.

سوالات متداول

بر طبق قانون، اگر زن در زمان حیات مهریه ی خود را از شوهر نگرفته باشد. این حق به ورثه اش میرسد. طبق ماده 940 قانون مدنی، هر یک از زن و شوهرش از فوت دیگری از همدیگر ارث میبرند و ضمناً توارث بین زن و شوهر هنگامی برقرار میشود که رابطه ی زوجیت آنها دائمی باشد و در ازدواج موقت رابطه توارث برقرار نمیشود.

.

به طور کلی شرط تعیین مهریه یک شرط اساسی محسوب می شود. تا جایی که طبق ماده 1095 قانون مدنی در نکاح منقطع عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان است.

  • بر طبق ماده 1098  قانون مدنی هرگاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.
  • به استناد ماده 1101 قانون مدنی هرگاه به دلیلی نکاح بین زوجین فسخ گردد و بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد. زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
  • در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شدکه مهریه او نصف خواهد شد..

در عندالمطالبه به محض عقد زن مالک مهر می شود و هر زمانی که بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند.مهریه ی عندالمطالبه در هر صورت باید پرداخت شود. این در حالی است که در مهریه ی عندالاستطاعه زمان پرداخت مهریه،زمانی است که زوج توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد. بنابراین پرداخت آن منوط به استطاعت و توانایی زوج است.