ممانعت از حق

عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. در ممانعت از حق شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده نماید. به عنوان مثال شخصی در یک آپارتمان درب پشت بام که بخش مشاع ساختمان است را قفل میزند و کلید آن را نزد خود نگه می دارد و مانع استفاده بقیه می گردد.

ممانت از حق

سوالات متداول

مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و … در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. اگر چه خوانده در حوزه مقیم نباشد.

این دعاوی از جمله دعاوی غیر مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی غیر مالی است.

واقعیت این است که به هر دو شیوه رسیدگی می‌شود. در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ این دعوای حقوقی تلقی می‌شد ولی رسیدگی به آن و حتی صدور حکم به دادسرا تفویض شده بود و این تنها موردی بود که دادسرا به یک دعوای حقوقی رسیدگی و حکم صادر می‌کرد. بعدها در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ و در حال حاضر در مواد ۶۹۰ الی ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۵ این عمل جرم تلقی و مقام قضایی ملزم به تعقیب کیفری مرتکب شده و بدواً باید دستور متوقف ماندن عملیات تصرف عدوانی را صادر کند. از سوی دیگر، مواد ۱۵۸ الی ۱۷۷قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق اختصاص یافته‌اند.

ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار . سند . شاهد .امارت و قسم . شما میتوانید یك استشهادیه محلی تهیه كنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی کنید .