فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع به سبب تعدد مالکین به دلیل به وجود آمدن اختلافاتی بین ایشان دشوار می باشد و معمولا با افت قیمت مواجه می شود. اما باید بدانیم که هر یک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است اقداماتی از قبیل فروش و اجاره را انجام دهد.

سوالات متداول

در فرضی که ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت نباشد( یعنی ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد) مرجع صالح، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی در دفتر املاک باشد درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

زمانی که برای افراز زمین به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک مراجعه کرده و در صورتی که ملک قابل افراز باشد افراز می شود و در غیر این صورت یک گواهینامه مبنی بر عدم افراز بودن داده می شود که می توان برای فروش نیز اقدام نمود.