طلاق

طلاق را میتوان از نظر لغوی رها شدن و خاتمه زندگی زن و شوهر تعبیر نمود. طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی در عدم سازش زن و شوهر، و فروپاشی ساختار زندگی و قطع پیوند زناشویی تعریف کرده اند. به طور کلی طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام بخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضای خانواده میگذارد.

طلاق

سوالات متداول

طلاق توافقی یعنی طلاقی که زن و شوهر متقاضی آن هستند و در همه ی امور با یکدیگر توافق کرده اند و با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را می نویسند و به دادگاه تقدیم می کنند.

طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد.بدین ترتیب طبق قانون و رویه ی دادگاه های ایران مرد هر زمان که تصمیم به طلاق همسر خود بگیرد حتی بدون وجود هر گونه دلیل قانونی و موجه میتواند درخواست طلاق همسر خود را از دادگاه بنماید و براساس همین درخواست و طی مراحل قانونی دادگاه مبادرت به صدور رأی طلاق مینماید.تنها شرط لازم برای صدور رأی طلاق این است که مرد می بایست قبل از طلاق کلیه ی حقوق زوجه از جمله مهریه،نفقه،اجرت المثل و سایر حقوق قانونی زوجه را پرداخت نماید.

.

گرفتن حق طلاق از مرد پیچیدگی خاصی ندارد و شاید در این مورد احتیاجی به مدارک خاص به جز مدرک شناسایی و عقدنامه زوجین نیست. وکالت در طلاق که عده ای از مردم به آن حق طلاق می گویند. باید به صورت سند رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد وکالت در طلاق که زوج به زوجه می دهد به دو صورت انعقاد میشود یا هنگام عقد نکاح توسط عاقد و با درج در عقدنامه از سوی مرد به زن داده می شود و یا اینکه پس از عقد نکاح، زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه میکنند و با دادن اصل عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی به سردفتر می خواهند سند وکالت در طلاق تنظیم نمایند.