سفته

با توجه به مواد قانونی می توان سفته را سند تجاری تعبیر نمود که براساس آن شخصی (صادر کننده سفته) تعهد می نماید.مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

سفته

سوالات متداول

  • از طریق اجرای اسناد رسمی
  • از طریق مراجع قضایی دادگستری

در صورتی که پس از صدور حکم قطعی و صدور اجرائیه صادرکننده سفته وجه مورد نظر در سفته را تأئید ننماید و یا مالی معرفی نکند حکم جلب نامبرده صادر می شود.

ممکن است مبلغ سفته با رسیدن موعد پرداخت نگردد. در این هنگام دارنده سفته باید تا 15 روز بعد از تاریخ سررسید سفته را وا خواست کند.

سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد با اشخاص متعدد به اشخاص متعددی منتقل می شود. در این حالت صادر کننده سفته کسی که آن را امضا مینماید و تمام ظهرنویسان همگی در مقابل کسی که دارنده سفته می باشد مسئولیت تضامنی دارند.

به این معنی است که تمام افراد اعم از امضاء کننده و ظهرنویسان مسئول پرداخت تمام مبلغ سفته هستند.