سرقت

به زبان عامیانه ربودن مال کسی به صورت پنهانی و بدون رضایت را سرقت گویند.و به طور کلی در حقوق کیفری از سرقت به گرفتن غیر قانونی اموال دیگران یا سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای بدست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی وی به نفع خود یا دیگران تعبیر شده.

سرقت مصلحانه

سوالات متداول

  • سرقت در شب واقع شده باشد
  • سارقان دو نفر یا بیشتر باشند
  • یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند
  • از دیوار بالا رفته یا کلید ساختگی در را به کار برده یا این که عنوان یا لباس دولت را اختیار کرده و یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولت معرفی کرده باشد.
  • در ضمن سرقت کسی را آزاد یا تهدید کرده باشد.

با اعلام رضایت شاکی خصوصی در جرم سرقت میزان مجازات به تشخیص قاضی یک تا سه درجه (از 5 سال تا 9 سال)کاهش پیدا میکند.

در صورتیکه گوشی سرقت شده باشد پس از رجوع به دادسرا و تنظیم شکایت فردی که در حال استفاده از گوشی می باشد به دادسرا احضار و محکوم به رد مال می شود و چنانچه علم به سرقتی بودن داشته باشد محکوم خواهد شد.