خیانت در امانت

یکی از معانی به کار برده شده برای خیانت در امانت پیمان شکنی،نقص عهد و بی وفایی است. و به  طور کلی استعمال و تصاحب یا تلف و مفقود نمودن همراه با سوء نیت مالی که از سوی مالک یا متصرف به کسی به رسم امانت سپرده می شود و هدف از آن برگرداندن یا به مصرف معین رساندن آن بوده است.

خیانت در امانت

سوالات متداول

وقتی چکی را به رسم امانت به فردی می سپاریم و فرد مذکور از عودت چک امتناع می ورزد می توان علیه نامبرده شکایت خیانت در امانت مطرح نمود.

برای تحقق جرم خیانت در امانت،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و همچنین سپردن مال باید از راههای قانونی صورت گرفته باشد.

برای تعقیب مرتکب جرم باید به دادگاه یا دادسرایی مراجعه نمود که جرم در آنجا واقع شده است.