خلع و تخلیه ید

دعوای خلع ید از نظر حقوقی به دعوایی اطلاق می شود که مالک یک مال غیر منقول از متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می نماید و از دادگاه می خواهد به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشد و ملک را از تصرف او خارج کرده و تحویل نماید.

سوالات متداول

خیر، برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه دادن اصل سند مالکیت الزامی است. یعنی باید مالکیت خواهان دعوای خلع ید اثبات شود.

دعوای خلع ید دعوایی حقوقی است و امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد.

در صورتی که بین مالک و مستاجر قرارداد اجاره موجود باشد و مستاجر به مدت سه ماه از پرداخت اجاره امتناع ورزد. یا اینکه مدت اجاره تمام شود و مستاجر تخلیه ننماید، موجر می تواند دستور تخلیه را فوری دریافت نماید.