حصر وراثت

هرگاه شخصی فوت می نماید،لازم است که تکلیف مایملک (ما ترک) فرد و حقوق وراث و ذینفعان به منظور اجرای وصیت نامه مشخص گردد.لازمه کار اینست که کسانی که از متوفی ارث می برند مشخص شوند.

حصروراثت

سوالات متداول

مالی می باشد که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وراث متوقی تعلق می گیرد.

وراث متوفی پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه دهند و رسید آن را دریافت دریافت نمایند و سپس همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.

گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارائه می شود و با انجام تشریفات مقرر در قانون امور حسبی پیش بینی شده است صادر می گردد.