حذف نام همسر

مطابق قانون فردی که از همسرش جدا شده می توانند با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج دوم به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و درخواست حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

سوالات متداول

حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر است که جدایی در دوران عقد صورت گرفته باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

در صورت باکره بودن زن می تواند با استناد به حکم دادگاه و گواهی پزشکی قانونی و با مراجعه به ثبت احوال نسبت حذف نام همسر اقدام نموده و در غیر این صورت پس از ازدواج مجدد می توان با مراجعه به ثبت احوال نام همسرش را حذف نمود.

هر کدام از زن یا مرد که که قصد داشته باشند نام همسر سابق را از شناسنامه خود حذف کنند باید ازدواج مجدد انجام داده و بعد از ثبت ازدواج دوم برای شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق اقدام نمایند.