جهیزیه

جهیزیه به دارایی یا مالی گفته می شود که زوجه هنگام ازدواج به خانه مشترک میبرد در حالت کلی جهیزیه می تواند شامل پول، جنس یا ملک باشد که در برخی جوامع جهیزیه بیشتر شامل اسباب و لوازم خانه است.جهیزیه در مالکیت زوجه می ماند و  زوج فقط حق استفاده از آن را دارد.

جهیزیه

سوالات متداول

دعوی استرداد جهیزیه را می توان همانند هر دعوی حقوقی به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل زوج و بقای آن از طرف مدعی دارد. و باید به یکی از طرف ادله اثبات دعوی، وجود حق ثابت شود.

مطابق ماده 584 قانون مدنی “شریکی که مال الشرکی در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تعدی و تفریط ” بنابر این اگر به صورت اتفاقی زوج به جهیزیه صدمه یا نقصانی وارد کند ضامن جبران این تلف نیست. ولی در صورت تعدی و تفریطی که در دادگاه ثابت شود زوجه میتواند خسارت وارد شده را از زوج دریافت کند.