جعل

جعل یکی از جرائم بسیار مهم است و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.جعل در لغت به معنی دگرگون ساختن،منقلب کردن،گردانیدن،قرار دادن،آفریدن، وضع نمودن،ساختن و ایجاد کردن بکار رفته است و به زبان ساده و عامیانه بدین معناست که فردی در نوشته یا امضائی دست برده و با حذف و مخدوش نمودن و افعالی از این قبیل امور اسناد را خلاف واقع نمایش دهد.

جعل

سوالات متداول

 • ماهیت جعلی سند یا نوشته و … احراز شود
 • برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی را داشته باشد.
 • قابلیت ورود ضرر باید محرض باشد.

با توجه به ماده 523 قانون مدنی با عبارت و نظایر آنها به حصری نبودن مصادیق ماده تأکید شده و انواعی را نام برده که عبارتند از:

 • جرم جعل سند،ساختن نوشته یا سند
 • جرم جعل مهر یا امضا، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
 • خراشیدن یا تراشیدن
 • قلم بردن
 • الحاق
 • محو یا اثبات یا سیاه کردن
 • تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن
 • الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
 • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

جاعل کسی است که با حیله و تقلب و حقه،سند یا نوشته ای را تغییر دهد تا با این تغییر ضرری به دیگری وارد کند.در صورتی که کارمندان یا مسئولان دولتی یا قضائی مرتکب جرم جعل شوند.مجازاتشان بیشتر از افراد عادی خواهد بود.

 

.