تمکین

یکی از وظایف و تکالیف زن در برابر شوهر تمکین می باشد که به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود.در مقابل آن نشوز به معنی تمکین نکردن و عدم ایفا و سرباز زدن از وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین به کار می رود.

تمکین خاص:که به پاسخ به درخواست های جنسی شوهر می باشد.

تمکین عام:اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر می باشد.طبق این تمکین زن باید نظر شوهر را در مورد امور خانوادگی و تربیت فرزندان و اداره امور اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت نماید.

سوالات متداول

  • مطابق ماده 1115 قانون مدنی که در آن بیان شده: اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف، ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند منزل علیحده اختیار کند،در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.
  • در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن میتواند از منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید. ضمناً اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد. زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد.
  • ماده 1127 قانون مدنی اعلام می دارد هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی جنسی گردد زن حق را دارد از نزدیکی با او خودداری و امتناع نماید. امتناع به علت مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود و …

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه است.این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل را حق حبس می گویند.