تفکیک،افراز، تقسیم

تفکیک در عرف به معنای تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر به کار می رود ، به این صورت که یک قطعه زمین 1000 متری را به قطعات کوچکتر 100 متری تقسیم نماییم

تفکیک ملک

سوالات متداول

  1. در تفکیک وجود حالت اشاعه( مشاع بودن) ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد نیز قابل تفکیک می باشد. ولی در افراز باید حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی مالک بیش از یک نفر باشد.
  2. تفکیک با رضایت مالک یا مالکان زمین انجام می شود ولی افراز هنگامی است که بین مالکان توافقی وجود ندارد.
  3. تفکیک فقط تقسیم ملک می باشد ولی در افراز علاوه بر تقسیم ملک سهم هر یک از مالکین نیز مشخص می گردد.
  4. در صورت اعتراض هر یک از شرکا در تفکیک بقیه اقدامات راجع به تفکیک منتفی می شود ولی در افراز بعد از اعتراض شرکا نیز عملیات افراز ادامه می یابد.

تفکیک اراضی با تقسیم صورت مجلس تفکیکی پس از انجام تشریفات قانونی تهیه  نقشه توسط نقشه بردار ثبت و تائید نماینده ثبت به امضاء نامبردگان و مالک می رسد و برای هر قطعه تفکیک شده سند مالکیت شش دانگ صادر و تحویل مالک می گردد.

سند رسمی یا عادی است که بیان کننده ی تقسیم مال مشاع است.

تفکیک در اداره ثبت انجام می شود اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیری است.