تغییر نام

نام اعم از نام کوچک یا نام خانوادگی از احوال شخصیه به شمار می آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص پدید می آورد و چه بسا این امر به حقوق دیگران لطمه و صدمه وارد می آورد از این رو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنایی به شمار می آید.

تغییر نام

سوالات متداول

  • اشخاص 18 سال به بالا
  • افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
  • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال
  • سرپرست قانونی (قیم،امین،وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.
  • ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن
  • تکمیل فرم درخواست تغییرنام

در رابطه با رسیدگی به درخواست تغییرنام کوچک،لازم است متقاضی درخواست خود را در قالب دادخواست به دادگاه محل خود به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان یا بخش صادر کند سند سجلی،طرح اقامه کند.