تغییر سن

شخصی که به سن رشد یعنی 18 سال تمام برسد میتواند نسبت به تغییر سن اقدام کند.وی زمانی که فرد صغیر باشد یا به طور کل تحت قیمومت یا ولایت باشد،طرح شکایت برای تغییر سن باید از سوی وی یا قیم مربوط صورت گیرد.

سوالات متداول

هر فرد صاحب شناسنامه یک بار در طول عمرش می تواند سن مندرج شناسنامه اش را تغییر دهد که این تغییر می تواند برای افزایش یا کاهش سن آن هم فقط با 5 سال اختلاف باشد