ترک انفاق

ترک انفاق جرمی است مستمر بر این مبنا که مرد نفقه ای به همسر خود پرداخت نکند و بر این اساس زمانی که نفقه حال زوجه پرداخت نگردد می تواند شکایت ترک انفاق کیفری مطرح نماید.

ترک انفاق

سوالات متداول

قابل ذکر است که مطالبه نفقه ایام گذشته فاقد جنبه کیفری می باشد ولی میتوان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کرد و دادخواست مطالبه نفقه گذشته را دارد.

برای شکایت ترک انفاق کیفری دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد.

جواب مثبت است و باید گفته شود دادخواست حقوقی مطالبه ی نفقه مربوط به نفقه ی گذشته و حال می باشد ولی شکایت کیفری ترک انفاق مربوط به نفقه ی حال می باشد و می توان هر دو را توأمان مطرح نمود.