انتقال مال به غیر

نقل و انتقال مال متعلق به غیر چه به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و چه عین مال موضوع انتقال باشد.یا منفعت آن توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با سوء نیت به منظور به دست آوردن منافع مادی به نا حق را انتقال مال غیر می گویند.

انتقال مال به غیر

سوالات متداول

انجام چنین معامله ای،حکم فضولی را دارد یعنی اگر مالک اصلی آن را تنفیذ نماید(اجازه دهد)در آن صورت  معامله صحیح خواهد بود و چنانچه مالک اصلی پیش از رد یا قبول آن فوت نماید در این حالت وراث او در رد یا قبول معامله،قائم مقام متوفی خواهند بود که در صورت عدم اجازه یا تنفیذ،معامله انجام شده باطل است.

کسی که اقدام به انتقال مال غیر می کند به مجازات زیر محکوم می شود،حبس از 1تا7 سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است.در رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد،مانند رضایت شاکی خصوصی،کهولت سن و … دادگاه نمیتواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر همکاری کندحسب مورد به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است.