ارث

به طور کلی به کلیه اموال،عناوین،بدهی ها،حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته میشود.زمانی که شخصی فوت میکند ممکن است ما ترکی (مال و اموالی) نیز داشته باشد که وراث متوفی بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند مال و اموال را بین خود تقسیم کنند.به ما ترک (مال و اموال) متوفی ارث میگویند.

ارث

سوالات متداول

  • دسته اول:پدر و مادر و اولاد میت،و با نبودن اولاد،اولاد اولاد هر چی پایین روند
  • دسته دوم:جد یعنی پدربزرگ و جده یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت و اگر برادر و خواهر نداشته باشد. اولادشان به ارث میبرند در صورتی که دسته اول کسی نباشد.
  • دسته سوم:عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنها هستند،در صورتی که از طبقه اول و دوم کسی نباشد.

سهم الارث فرزند پسر،دو برابر سهم فرزند دختر می باشد و در این جهت فرقی بین پدر و مادر نیست.

منظور از ترکه تمام اموالی است که میت آن را ترک کرده و به دیار باقی شتافته است و به طور ساده اموال میت بعد از مرگش را ترکه می نامند.

به تمام کسانی که به واسطه خویش نسبی (خونی) یا سببی (به واسطه ازدواج) از میت ارث می برد.

ثلث اموال میت مقدار  یک سوم تمام دارائی های میت هنگام مرگ اوست که شرعاً حق دارد در این مقدار از اموالش وصیت کند و بیش از این اجازه نداد مگر اینکه ورثه در این مورد اجازه دهند.