اخذ و ابطال شناسنامه

هر شخصی که ادعا کند که مشخصات سجلی اش تطابق ندارد می تواند درخواست ابطال شناسنامه فعلی و صدور و اخذ شناسنامه جدید را به دادگاه حقوقی تقدیم نماید.

اخذ و ابطال شناسنامه

سوالات متداول

  • ترک تابعیت
  • فوت دارنده شناسنامه
  • رأی قطعی دادگاه مبنی بر ابطال شناسنامه

از نظر قانونی و ماده 4 قانون ثبت احوال دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان بوده.