اجرت المثل

اگر زن علاوه بر تمکینی که از شوهر می نماید کاری را به امر شوهر انجام دهد مستحق پاداش است که به آن اجرت المثل می گویند. اگر زوجه در منزل اموری را انجام دهد به شرطی که قصد انجام آن را به طور رایگان نکرده باشد میتواند مطالبه پاداش کند.

اجرت المثل

سوالات متداول

زوجه با شرایطی میتواند اجرت المثل کارهای دوران زناشوئی را مطالبه نماید که عبارت اند از:

  • درخواست طلاق از ناحیه ی زوج
  • عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاستفاده اخلاق و رفتار وی
  • عدم امکان سازش
  • وقوع طلاق

زن می تواند جدا از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ی طلاق است دادخواست اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند. و لزوماً پس از طلاق نیاز به این کار نیست. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل امکان دارد. اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق اجرت المثل مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و  ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود.

.