دادخواست تجدید نظر

شروع رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز مانند مرحله نخستین مستلزم درخواست محکوم علیه دعاوی نخستین می باشد و متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.

دادخواست تجدید نظر باید روی برگه ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید و تا 20 روز مهلت دارند نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی اعتراض نمایند.

برخی افراد به دلیل نداشتن دانش در زمینه حقوقی و همچنین مشورت نکردن با وکلای اهل فن اعتراض را در اوراق دیگری غیر از برگه دادخواست تجدید نظر اعلام کردند و در نهایت به دلیل نداشتن ارزش و مسیر قانونی، از احقاق حق خود باز مانده اند.

جهت تنظیم دادخواست تجدید نظر مشاوره با وکیل خبره دادگستری برای رسیدن به حقوق لازم و ضروری است برای رسیدگی هر چه سریعتر و رسیدن به هدف مورد نظر خود با وکلای ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

و منتظر پاسخ مشاوران ما باشید

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی با وکلای دادگستری

با شماره تماس 9090000000

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با وکلای متخصص

با تعیین وقت قبلی