اعتراض به قرار

یکی از قرارهای کیفری قرار منع است قرار منع تعقیب از قرارهای نهایی بوده و به تناسب هم در دادگاه و هم در دادسرا صادر می شود و به طور کلی می توان گفت قرار منع تعقیب زمانی صادر می گردد که عمل یا بزه صورت گرفته به متهم جرم منتسب نبوده، یعنی اینکه فعل یا ترک فعل ارتکابی فاقد عنوان کیفری باشد، و یا به عبارت بهتر در قانون جزا برای آن مجازات معین شده باشد و یا اینکه اساسا قانونگذار آن را جرم تلقی نکرده باشد و یا هر چند در زمان کشف واجد وصف کیفری باشد ولی در زمان ارتکاب و عینیت یافتن فاقد وصف کیفری بوده باشد.

ویا دلایل مکفی بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد یعنی اینکه هیچ گونه ادله و مدارکی که بتواند انتساب جرم به متهم را نشان دهد وجود نداشته باشد.

قابل ذکر است مهلت اعتراض به قرار 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است.

جهت تنظیم اعتراض به قرار می توانید با موسسه عدل آوای طریقت تماس حاصل نمائید و به نتیجه مطلوب دست یابید.    

مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

و منتظر پاسخ مشاوران ما باشید

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی با وکلای دادگستری

با شماره تماس 9090000000

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با وکلای متخصص

با تعیین وقت قبلی