naghsheh-hoghogh3

حوزهٔ قضایی یا قلمرو دادرسی  به محدوده ای گفته میشود که یک مرجع قضایی یا دادگاه٬ صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی در آن دارد. ممکن است یک قلمرو دادرسی دارای چندین شعبه یا مجتمع باشد. قلمرو دادرسی دارای یک رییس است.
اگر شهری بزرگ باشد٬ ممکن است به نواحی متعددی بخش شود و هر بخشی در یک حوزهٔ قضایی معینی قرار گیرد. بنابرین٬ در چنین شرایطی٬ دادگاهی معین٬ صلاحیت عام در رسیدگی نسبت به دعاوی آن بخش معین از شهر را دارا خواهد بود.
به طور عامیانه حوزهٔ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.